Steinerforum ry

Steinerforumin ry:n tarkoituksena on kehittää ja edistää opettajien steinerpedagogista perehdyttämis-, jatko- ja täydennyskoulutusta.

Yhdistys pyrkii myös syventämään steinerpedagogiikkaan liittyvää kulttuurin tuntemusta.

 

 

 

Yhdistyksen säännöt ovat muutosprosessissa toiminta- ja tilikauden osalta. On ehdotettu, että se muutettaisiin kalenterivuoden mukaiseksi. Asia käsiteltiin vuosikokouksessa jo kertaalleen. Jäsenet kutsutaan vielä toistamiseen ylimääräiseen kokoukseen asian päättämiseksi toistamiseen.

 

STEINERFORUM RY

 

 SÄÄNNÖT

 

 

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 Yhdistyksen nimi on Steinerforum ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 Steinerforum ry:n tarkoituksena on kehittää ja edistää opettajien steinerpedagogista perehdyttämis-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Yhdistys pyrkii myös yleisesti syventämään steinerpedagogiikkaan liittyvää kulttuurin tuntemusta.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • Järjestää  kurssi-, näyttely-, esitelmä-, kulttuuri- ja seminaaritoimintaa sekä opettajakonferensseja ja -tapaamisia.

• Kehittää pedagogista yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

• Tehdä aloitteita ja esityksiä.

• Vuokrata itselleen toimitilat ja ryhtyä muihin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

 

Toimintansa tukemiseksi:

 Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa irtaimistoa toimintaansa varten.

 

 3. JÄSENET

 •Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä

•Yhdistyksen varsinaiseksi  jäseneksi voi tulla hakemuksesta jokainen yhdistyksen tarkoitusperiä kannattava henkilö.

•Kannatusjäseneksi voi tulla hakemuksesta yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

•Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

•Kannatusjäsen on puhe- muttei äänivaltainen yhdistyksen kokouksessa.

• Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävästä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

 

4. JÄSENTEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 •Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

•Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä enää yhdistyksen jäsenyyden ehtoja. Erotettavalle jäsenelle on järjestettävä kuulemismahdollisuus.

•Kannatusjäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsen on jättänyt kuukauden ajan maksamatta edellisen toimintavuoden erääntyneen jäsenmaksunsa.

 

 5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

• Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokokous.

• Uusi jäsen katsotaan liittyneeksi, kun hänen jäsenanomuksensa on hyväksytty ja hän on suorittanut jäsenmaksunsa.

 

6. HALLITUS

 •Yhdistystä hoitaa ja edustaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu 3-12 jäsentä. Hallitusen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

•Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

•Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallitusen jäsenistä on paikalla.

•Hallitus pyrkii yksimielisyyteen päätöksissään, mutta se voi tehdä päätöksen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

•Hallitus voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja virkailijoita ja työntekijöitä, joiden palkkiosta hallitus myös päättää.

•Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja omasta aloitteestaan, tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa koollekutsun varapuheenjohtaja.

 

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 Yhdistykseen toiminta- ja tilikausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa yhdistyksen tileistä ja hallinnosta viikon kuluessa siitä, kun tilit, vuosikertomus ja muut tarpeelliset asiapaperit on heille jätetty. Hallituksen on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus yhdistyksen vuosikokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapaudesta päättämistä varten.

 

 9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa.

 Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Lisäksi ylimääräinen kokous järjestetään, mikäli yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä on hallitukselta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytänyt.

 Yhdistyksen kokoukseen voivat osallistua varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenet voivat käyttää puhevaltaa.

 Yhdistyksen kokous pyrkii yksimielisyyteen päätöksissään, mutta se voi tehdä päätöksen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kokous päättää ääntenlaskijoista. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

 Hallitus kutsuu kokouksen koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta lähettämällä jäsenilleen kirjallisen kokouskutsun joko postitse tai sähköpostitse.

 

11. VUOSIKOKOKOUS

 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
  8. valitaan hallituksen jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti joko postitse tai sähköpostitse viimeistään yhdistyksen kokousta edeltävälle hallituksen kokoukselle.

 

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta edellyttää asian käsittelyä kahdessa peräkkäin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista ensimmäisessä päätöksentekoon riittää yksinkertainen enemmistö ja seuraavassa 2/3 enemmistö.

 Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä jonkin oikeustoimikelpoisen aatteellisen yhteisön hyväksi, jonka voidaan katsoa edistävän steinerpedagogista opettajankoulutusta.

LIITY TÄSTÄ YHDISTYKSEEN !

Ilmoittaudu kurssille,

Voit ilmoittautua sähköpostilla tai puhelimitse.

sähköpostilla   

mikko.laulainen(at)saunalahti.fi

puhelimitse      

050 3780 233

Mikko Laulainen

050 464 89 82

Kirsi Aarbakke

Powered by Aava 3